สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 312011
 

《弟子規》讀誦解釋 1-7

弟子規 [di zi gui] นี้เดิมชื่อว่า “คำสอนผู้เยาว์” 訓蒙文 [xùn mēng wén] ประพันธ์ขึ้นโดยท่าน 李毓秀 [lǐ yù xiù] ในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644 – 1911) ต่อมานำมาเรียบเรียงร่วมกับ 童蒙須知 [tóng mēng xū zhī] “ข้อควรรู้ของผู้เยาว์” ของท่านจูซี แห่งราชวงศ์ซ่ง โดยผ่านการแก้ไขเรียบเรียงใหม่โดยปราชญ์แห่งราชวงศ์ชิง ท่าน 賈存仁 [jiǎ cún rén] และเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็น 弟子規 [di zi gui] “กฏของผู้เป็นลูกศิษย์” มาตรฐานที่เป็นนักศึกษาที่ดี

弟子規 [di zi gui] นี้ เป็นกาพย์กลอนที่ให้เด็กๆท่องจำในสมัยโบราณ เพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรม และ ปลูกฝังความกตัญญู อุปนิสัยที่ดี พื้นฐานที่เป็นคนดีและแนวทางในการมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกับ ผู้อื่น ปลูกฝังหลักการดำรงชีวิตตามหลักของขงจื้อ (儒學 – rú xué)

(ตี้จื่อกุย) เน้นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ควรรู้และควรบ่มเพาะ ซึ่งใช้อักษรสามตัวในหนึ่งวรรค มีสัมผัสทางภาษาที่งดงาม เหมาะที่จะศึกษาเรียนรู้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนทั้งหลายซึ่งคุณธรรมเหล่านี้กำลังจางหายไปจากสังคม ไทยไป มากขึ้นทุกที หากผู้ใดนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตตนเอง อย่างน้อยตนเองย่อมมีคุณค่า ครอบครัวสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและชีวิตของตน

弟子規 [di zi gui] ได้แบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ๆดังนี้

  1. 入則孝 [rù zé xiào] กตัญญู
  2. 出則梯 [chū zé tī]  พี่น้องปรองดอง
  3. 謹 [jǐn] สำรวมระวัง
  4. 信 [xìn] ถือสัจจะ
  5. 泛愛眾 [fàn ài zhòng] รักใคร่มวลชน
  6. 親仁 [qīn rén]  เข้าใกล้ผู้มีคุณธรรม
  7. 餘力學文 [yú lì xué wén] มีกำลังเหลือศึกษาหาความรู้
《弟子規》讀誦解釋1

 

◎總敘 [zǒng xù]

弟子規 聖人訓 首孝弟 次謹信  [dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn]
泛愛眾 而親仁 有餘力 則學文  [fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén]

ตี้จื่อกุย เป็นคำสอนของนักปราชญ์ขงจื่อ และปราชญ์ท่านอื่นๆ
ก่อนอื่นให้กตัญญูเชื่อฟังต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ นักปราชญ์ เคารพพี่ๆ
และรองลงมาคือ ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบอย่างเคร่งครัด
ทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้อื่น มีมิตรภาพ
รักและห่วงใยผู้อื่น และใกล้ชิดกับผู้มีคุณธรรม
นอกจากนี้ให้หาโอกาสศึกษาวัฒนธรรม และแสวงหาความรู้ต่างๆ

1.入則孝 [rù zé xiào] กตัญญู

父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶 [fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn]
父母教 須敬聽 父母責 須順承 [fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng]
冬則溫 夏則清 晨則省 昏則定 [dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng]
出必告 反必面 居有常 業無變 [chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn]
事雖小 勿擅為 苟擅為 子道虧 [shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī]
物雖小 勿私藏 苟私藏 親心傷 [wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng]
親所好 力為具 親所惡 謹為去 [qīn suǒ hǎo lì wéi jù qīn suǒ è jǐn wéi qù]
身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞 [shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū]
親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢 [qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián]
親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲 [qīn yǒu guò jiàn shǐ gèng yí wú sè róu wú shēng]
諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨 [jiàn bù rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn]
親有疾 葯先嘗 晝夜侍 不離床 [qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng]
喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕 [sàng sān nián cháng bēi yàn jū chǔ biàn jiǔ ròu jué]
喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生 [sàng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng]

敘 [xù] บรรยาย
總 [zǒng] สรุป
弟子 [dìzǐ] ลูกศิษย์, เด็ก
規 [guī] กฎ
訓 [xùn] อบรมสั่งสอน
則 [zé] แบบอย่าง
首 [shǒu] อันดับแรก, ก่อนอื่น
孝 [xiào] กตัญญูรู้คุณ, ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์
弟 [dì] น้องชาย
次 [cì] ครั้ง, ลำดับที่
信 [xìn] เชื่อ, ข่าวสาร
聖人 [shèngrén] นักปราชญ์
有餘 [yǒuyú] มีเหลือ
謹 [jǐn] ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ
父母 [fùmǔ] พ่อแม่
須 [xū] จะต้อง
責 [zé] ตำหนิ
順 [shùn] คล้อยตาม
承 [chéng] รับเอาไว้
敬 [jìng] เคารพ
清晨 [qīngchén] เช้าตรู่
冬 [dōng] หนาว
昏 [hūn] ค่ำ
溫 [wēn] อบอุ่น
省 [xǐng] เยี่ยม, เตือน
定 [dìng] แน่นอน
居 [jū] ที่พัก
雖 [suī] แม้
擅 [shàn] โดยพลการ, ทำตามใจ
苟 [gǒu] เรื่อยเปื่อย อะไรก็ได้
親愛 [qīn’ài] ที่รัก
晝夜 [zhòuyè] ตลอดเวลา, กลางวันและกลางคืน
死者 [sǐzhě] ผู้ตาย

2. 出則梯 [chū zé tī] พี่น้องปรองดอง

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 [xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng]
財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯 [cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn]
或飲食 或坐走 長者先 幼者後 [huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu]
長呼人 即代叫 人不在 己即到 [zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào]
稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能 [chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng]
路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立 [lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì]
騎下馬 乘下車 過猶待 百步余 [qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú]
長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐 [zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò]
尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜 [zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí]
進必趨 退必遲 問起對 視勿移 [jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí]
事諸父 如事父 事諸兄 如事兄 [shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng]

3. 謹 [jǐn] สำรวมระวัง

朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時 [zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí]
晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手 [chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu]
冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切 [guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè]
置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢 [zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì]
衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家 [yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā]
對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則 [duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé]
年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑 [niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu]
步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬 [bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng]
勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀 [wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì]
緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱 [huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng]
執虛器 如執盈 入虛室 如有人 [zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén]
事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略 [shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè]
斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問 [dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn]
將入門 問孰存 將上堂 聲必揚 [jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng]
人問誰 對以名 吾與我 不分明 [rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng]
用人物 須明求 倘不問 即為偷 [yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu]
借人物 及時還 後有急 借不難 [jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán]

4. 信 [xìn] ถือสัจจะ

凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉 [fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān]
話說多 不如少 惟其是 勿佞巧 [huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo]
奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之 [jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī]
見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳 [jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán]
事非宜 勿輕諾 苟輕諾 進退錯 [shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò]
凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 [fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū]
彼說長 此說短 不關己 莫閑管 [bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn]
見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋 [jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī]
見人惡 即內省 有則改 無加警 [jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng]
唯德學 唯才藝 不如人 當自礪 [wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì]
若衣服 若飲食 不如人 勿生戚 [ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī]
聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻 [wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè]
聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親 [wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn]
無心非 名為錯 有心非 名為惡 [wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè]
過能改 歸於無 倘□飾 增一辜 [guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū]

5. 泛愛眾 [fàn ài zhòng] รักใคร่มวลชน

凡是人 皆須愛 天同覆 地同載 [fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài]
行高者 名自高 人所重 非貌高 [xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo]
才大者 望自大 人所服 非言大 [cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà]
己有能 勿自私 人所能 勿輕訾 [yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī]
勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新 [wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn]
人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾 [rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo]
人有短 切莫揭 人有私 切莫說 [rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō]
道人善 即是善 人知之 愈思勉 [dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn]
揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作 [yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò]
善相勸 德皆建 過不規 道兩虧 [shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī]
凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少 [fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo]
將加人 先問己 己不欲 即速已 [jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ]
恩欲報 怨欲忘 報怨短 報恩長 [ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng]
待婢僕 身貴端 雖貴端 慈而寬 [dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān]
勢服人 心不然 理服人 方無言 [shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán]

6. 親仁 [qīn rén] เข้าใกล้ผู้มีคุณธรรม

同是人 類不齊 流俗眾 仁者希 [tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī]
果仁者 人多畏 言不諱 色不媚 [guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi]
能親仁 無限好 德日進 過日少 [néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo]
不親仁 無限害 小人進 百事壞 [bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài]

7. 餘力學文 [yú lì xué wén] มีกำลังเหลือศึกษาหาความรู้

不力行 但學文 長浮華 成何人 [búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén]
但力行 不學文 任己見 昧理真 [dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn]
讀書法 有三到 心眼口 信皆要 [dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào]
方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起 [fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ]
寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通 [kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng]
心有疑 隨札記 就人問 求確義 [xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì]
房室清 牆壁凈 几案潔 筆硯正 [fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng]
墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 [mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng]
列典籍 有定處 讀看畢 還原處 [lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù]
雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之 [suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī]
非聖書 屏勿視 蔽聰明 壞心志 [fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì]
勿自暴 勿自棄 聖與賢 可馴致 [wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì]
————————————————————–
《弟子規》讀誦解釋2

《弟子規》讀誦解釋3

《弟子規》讀誦解釋4

《弟子規》讀誦解釋5

《弟子規》讀誦解釋6

《弟子規》讀誦解釋7

 

 

อ้างอิงจาก http://www.oknation.net/blog/songlink/2009/10/28/entry-1

อ่านรายละเอียดได้ที่

http://www.96rangjai.com/youth/

อ่านเพิ่มเติม, download ที่นี่

兄弟 [xiōngdì] พี่น้อง
財物 [cáiwù] ทรัพย์สมบัติ
言語 [yányu] ภาษา
飲食 [yǐnshí] อาหารและเครื่องดื่ม
長者 [zhǎngzhě] ผู้อาวุโส
不在 [bùzài] ไม่อยู่
尊長 [zūnzhǎng] ผู้อาวุโส
下馬 [xiàmǎ] ลงจากม้า
下車 [xiàchē] ลงรถ
此時 [cǐshí] ทันที
漱口 [shùkǒu] บ้วนปาก
凈手 [jìngshǒu] ไปห้องน้ำ
定位 [dìngwèi] อยู่กับที่
污穢 [wūhuì] สกปรกไม่สะอาด
飲酒 [yǐnjiǔ] ดื่มเหล้า
最為 [zuìwéi] มากที่สุด
從容 [cōngróng] สุขุม เยือกเย็น
端正 [duānzhèng] ตั้งตรง, เป็นปกติ, ถูกต้อง,ปรับปรุงให้ถูกต้อง
恭敬 [gōngjìng] เคารพ
轉彎 [zhuǎnwān] เลี้ยวโค้ง
畏難 [wèinán] กลัวความยากลำบาก
入門 [rùmén] เรียนรู้หลักวิชาเบื้องต้น
分明 [fēnmíng] กระจ่างชัด
用人 [yòngren] ใช้คน
不問 [bùwèn] ละเลย
人物 [rénwù] รูปร่าง, บุคคล
及時 [jíshí] ทันเวลา
不如 [bùrú] สู้ไม่ได้
市井 [shìjǐng] ตลาด
進退 [jìntuì] เดินหน้าถอยหลัง
模糊 [móhu] เบลอ
內省 [nèixǐng] การสำรวจและวิเคราะห์จิตใจของตน
衣服 [yīfu] เสื้อผ้า
益友 [yìyǒu] เพื่อนดี
無心 [wúxīn] ไม่มีกะจิตกะใจ
有心 [yǒuxīn] มีใจ
歸於 [guīyú] เป็นของ
凡是 [fánshì] ทุกอย่าง, ทั้งหมด
自大 [zìdà] อวดดี
自私 [zìsī] เห็นแก่ตัว
不安 [bù’ān] ไม่สงบสุข
道人 [dàoren] เต้าหยิน, นักบวชในศาสนาเต๋า
相勸 [xiāngquàn] ชักชวน, คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น
分曉 [fēnxiǎo] outcome; solution; see or understand clearly; reason.
報怨 [bàoyuàn] whine; seek vengeance.
報恩 [bào’ēn] pay a debt of gratitude.
不然 [bùrán] not so; no; or else; otherwise; if not.
流俗 [liúsú] prevalent custom; current fashion.
果仁 [guǒrén] nutlet; pip.
不諱 [bùhuì] without concealing anything; die.
無限 [wúxiàn] infinite; limitless; boundless; immeasurable.
小人 [xiǎorén] a person of low position; a base person; villain; vile character.
力學 [lìxué] mechanics.
不力 [bùlì] not do one’s best; not exert oneself.
浮華 [fúhuá] showy; ostentatious; flashy.
何人 [hérén] ใคร
讀書 [dúshū] อ่านหนังสือ
為限 [wéixiàn] จำกัด
用功 [yònggōng] ขยัน
工夫 [gōngfu] ทักษะ, แรงงาน, เวลา
札記 [záhjì] บันทึกการอ่าน
牆壁 [qiángbì] กำแพง
不端 [bùduān] ไม่เหมาะสม, น่าอับอาย
不敬 [bùjìng] ไม่เคารพ
典籍 [diǎnjí] คัมภีร์โบราณ
還原 [huányuán] กลับสู่สภาพเดิม
聰明 [cōngmíng] ฉลาด

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!